Žádost

0. Informace k vyplnění 1. Identifikační údaje Žadatele / Stavebníka 2. Důvod Vyjádření 3. Zájmové území 4. Forma a způsob doručení Vyjádření 5. Rekapitulace a odeslání

Informace o výlukách

V současné době neprobíhají žádné výluky

Vážený žadateli,

Společnost CETIN s účinností ode dne 25. 4. 2018 přistoupila ke změně postupu při vydávání Vyjádření.  Snažíme se zajistit, abyste od nás obdrželi vždy takové Vyjádření, které

(i) určí konkrétní podmínky ochrany sítě elektronických komunikací vztahující se k území a situaci vašeho zájmu,

(ii) stanoví výhradně pro Vás, podmínky k možnosti napojení na síť elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN, pokud byste si napojení přáli,

(iii) bude současně souhlasem společnosti CETIN s vydáním příslušného správního rozhodnutí, pro něž je Vyjádření vydáno, je-li takového povolení dle Stavebního zákona třeba.

Na následujících stránkách budete moci zadat Vaši žádost („Žádost“) o vydání VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ („Vyjádření“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“).

Zadání Žádosti je rozděleno do 5 stran. Názvy jednotlivých stran vidíte vždy v záhlaví každé z nich. Aktuální strana je vždy zvýrazněna. Pro posun mezi jednotlivými stranami Žádosti používejte vždy výhradně tlačítka "Další strana" nebo "Předchozí strana". Zásadně nepoužívejte tlačítka internetového prohlížeče "Zpět" a "Vpřed".

Pro zadání Žádosti mějte prosím připraveny následující informace:

(i) identifikační údaje o Vás jako o žadateli („Žadatel“) a/nebo o tom, kdo je stavebníkem („Stavebník“); a

(ii) vymezení rozsahu území, ke kterému si přejete zadat Žádost („Zájmové území“); a

(iii) dokumentaci Stavby se zakreslenou polohou SEK společnosti CETIN. Pokud nemáte polohu SEK společnosti CETIN zakreslenu, zadejte prosím jako Důvod Vyjádření "Informace o poloze sítě"

Pokud si v průběhu zadávání Žádosti nejste jisti, posuňte kursor na symbol " ? " (otazník), kde se zobrazí vysvětlující text. 

Při vyznačení Zájmového území (na straně 3) mějte prosím na paměti, že Vyjádření se bude vztahovat výhradně k Vámi vyznačenému Zájmovému území. Zájmové území prosím vyznačte tak, aby co nejlépe vystihovalo území Vašeho skutečného zájmu.